Regulamin konkursu Wygrzej się z NTT

Konkurs trwa od 27.04.2022 do 10.07.2022

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wygrzej się z NTT”  zwanego dalej „Konkursem”,  jest MONDAY AGENCJA KOMUNIKACJI SP. Z O.O. SP.K. , REGON 140657697 NIP 9512193202, zwany dalej „Organizatorem”

Konkurs jest organizowany na zlecenie NTT System S.A. NIP 1132518415 REGON: 015854360, zwany dalej „Partnerem”,  który jest również Fundatorem nagród.

 

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz pod linkiem: http://wygrzejsiezntt.pl

1.4 Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

1.5. Rozstrzygnięcie Konkursu w żaden sposób nie jest uzależnione od przypadku, stąd Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

1.6. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.

1.7. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: zwana „uczestnikiem”), jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.

1.8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Partnera i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób do 2-go stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa..

1.11. Przyrzekającym nagrodę konkursową jest wyłącznie Organizator. W żadnym przypadku za przyrzekającego nagrodę nie należy uznawać portalu Facebook lub Instagram.

1.12. Organizator lub Partner powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora lub Partnera Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

1.13. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu, bez jego rozstrzygnięcia. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników na Stronie internetowej o powodach zaistniałych okoliczności i zmian dotyczących Konkursu.

Na potrzeby dopełnienia przez Organizatora obowiązków podatkowych nagrodzony uczestnik jest zobowiązany przekazać na jego żądanie wszystkie dane i informacje wymagane prawem podatkowym (imię, nazwisko, adres, PESEL  etc)

1.12 Każdy Uczestnik przystępując do konkursu automatycznie akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu.

  1. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1 Konkurs przeznaczony jest dla każdej pełnoletniej osoby która zechce wziąć w nim udział.

2.2. będzie przeprowadzony na stronie dedykowanej Fundatora. Informacja o Konkursie ukaże się w postaci informacji opublikowanej na http://wygrzejsiezntt.pl w dniu 29.04.2022 r.

2.3. Konkurs będzie trwał w dniach od 29.04.2022 do 10.07.2022 do końca dnia i tylko w tym okresie można dokonywać zgłoszeń do Konkursu.

2.4. Lista laureatów Konkursu zostanie wyłoniona dnia 24.07.2022 r. Organizator poinformuje zwycięzców o wygranej poprzez wiadomość wysłaną na maile kontaktowe podane przez Laureatów.

 

  1. PRZEBIEG KONKURSU i NAGRODY

3.1 Istotą Konkursu będzie przesłanie na adres konkursntt@mondaygroup.pl kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe:

Jakie wakacyjne zdjęcie ustawiłbyś/ustawiłabyś na tapetę swojego nowego komputera i dlaczego?

3.2. W celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik powinien:

Przesłać odpowiedź konkursową, potwierdzenie kupna dowolnego komputera stacjonarnego marki NTT lub HIRO zawierającego procesor firmy Intel, dokonanego w dniach 29.04 do 10.07.2022, oraz swoje imię, nazwisko i mail kontaktowy, na adres konkursntt@mondaygroup.pl.

3.3. Prawidłowe wykonanie wszystkich czynności wskazanych w pkt 3.1 i pkt.3.2 powyżej uważa się za prawidłowe zgłoszenie udziału uczestnika w Konkursie.

3.4. Jeden uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz, tj., może przesłać dowolną ilość odpowiedzi do Konkursu, ale może wygrać tylko jedną nagrodę.

3.5. Odpowiedzi na zadanie konkursowe powinny być unikalnymi treściami, stworzonymi przez uczestnika specjalnie na potrzeby Konkursu. W szczególności Odpowiedzi nie mogą być zgłaszane do innych konkursów. Treść Odpowiedzi nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, praw własności intelektualnej lub przemysłowej, jak również nie może zawierać zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe. Odpowiedzi na zadanie konkursowe nie spełniające wymogów Regulaminu, w szczególności nie związane z tematyką Konkursu, będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora lub Partnera.

3.6. Komisja, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, wybierze trzy najlepsze – najciekawsze, wyróżniające się na tle pozostałych, Odpowiedzi na zadanie konkursowe. Uczestnicy – autorzy Odpowiedzi, które Komisja uzna za najlepsze, są laureatami Konkursu.

3.7. Przy wyborze najlepszych Odpowiedzi Komisja będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory artystyczne Odpowiedzi, w szczególności oryginalność i pomysłowość uczestnika – autora Odpowiedzi, oraz adekwatność Odpowiedzi do tematu zadania konkursowego. Decyzje Komisji są ostateczne. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.

3.8. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu są:

I miejsce: bon turystyczny do wykorzystania w biurze podróży Itaka, o wartości 7 000 PLN

II miejsce: bon turystyczny do wykorzystania w biurze podróży Itaka, o wartości 3 000 PLN

III miejsce: bon turystyczny do wykorzystania w biurze podróży Itaka, o wartości 1 000 PLN

Łączna wartość nagród w konkursie  wynosi 11 000 PLN (słownie jedenaście tysięcy złotych)

Do każdej nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości danej nagrody (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagród opisanych w pkt. 1) (zwane dalej łącznie „Nagrodą”).

Zdobywca Nagrody przyjmuje do wiadomości, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

Na podstawie ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, od wartości Nagrody zostanie pobrany i odprowadzony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości danej Nagrody. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika podatku takie jak imię i nazwisko, PESEL, adres.

 

  1. PRAWA AUTORSKIE. WIZERUNEK

4.1. Uczestnik niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Odpowiedzi zgłoszonej przez niego do Konkursu; (ii) Odpowiedź nie narusza praw osób trzecich; (iii) przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi; (iv) Odpowiedź nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4.2. Z chwilą dokonania zgłoszenia do Konkursu uczestnik udziela Organizatorowi  i Partnerowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu zamieszczenia Odpowiedzi w serwisie Facebook, na czas trwania Konkursu, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: (i) zwielokrotnianie dowolną techniką, oraz (ii) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet).

4.3. Laureat wyłoniony w wyniku procedury opisanej w pkt 3 Regulaminu, z chwilą zawiadomienia laureata o wygranej w Konkursie i w zamian za taką nagrodę, udziela Organizatorowi i Partnerowi niewyłącznej licencji do zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi, zwanej dalej „Utworem”, na okres 5 lat, bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich (w szczególności Administratorowi ), na następujących polach eksploatacji:

1)            zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2)            wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;

3)            publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym w serwisach mobilnych i w aplikacjach mobilnych;

4)            wykorzystanie Utworu i jego fragmentów w celach promocyjnych i reklamowych, we wszelkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt;

Z chwilą udzielenia wskazanej wyżej licencji i w zamian za nagrodę, laureat zezwala Organizatorowi na wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworu (rozporządzanie i korzystanie z opracowania Utworu) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu, w tym na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt. 4.3.

4.4. Uczestnik i laureat wyrażają niniejszym zgodę na rozpowszechnianie Utworu bez oznaczania imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem (nickiem) autora – uczestnika lub laureata.

  1. DANE OSOBOWE. POLITYKA PRYWATNOŚCI

5.1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest MONDAY AGENCJA KOMUNIKACJI SP. Z O.O. SP.K. Dane są przetwarzane w celu: 1. przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród laureatom. 

Podstawy prawne przetwarzania danych są następujące: Art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność danych do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród, art. 6 ust. 1 lit c) RODO – niezbędność danych do wypełnienia obowiązku prawnego oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnione interesy administratora; marketing – dobrowolna zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Prawa osoby, której dane dotyczą są następujące: Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5.2 Na potrzeby tego konkursu uczestnik wyraża zgodę na jednorazowe przekazanie danych Organizatorowi  celem wydania nagród.

  1. NAGRODY

6.1. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora lub Fundatora o wygranej najpóźniej w dniu 25.07.2022 r. poprzez post na fanpagu NTT (https://www.facebook.com/NTTSystem) oraz bezpośrednio za pomocą wiadomości wysłanej na maila kontaktowego podanego przez Laureata.

6.2. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane mailem na adres kontaktowy podany przez Laureata, najpóźniej w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Laureat w odpowiedzi zwrotnej potwierdzi otrzymanie nagrody oraz przekaże dane potrzebne do dopełnienia obowiązku podatkowego

6.4. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. W odniesieniu do nagród o charakterze uprawnienia do otrzymania świadczenia (np. kupon na realizację usługi, zabiegu, zaproszenie, itp.) nagrodę stanowi kupon imienny.

  1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail Organizatora: konkursntt@mondaygroup.pl, lub w formie pisemnej na adres Organizatora: MONDAY AGENCJA KOMUNIKACJI SP. Z O.O. SP.K.

  1. Górskiego 9, 00-033 Warszawa, z dopiskiem o treści: „Konkurs Wygrzej się z NTT” .

7.2. Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

7.3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

7.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

7.5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.

7.6. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającym konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.